istoricrepertoriuartistiprogramnoutatibilete&contact
 

 
 

Home » Noutati

CAIET SARCINI

Teatrul VICTOR ION POPA
Str.Republicii 268, cod 731062
Tel./fax:0235/421810-412813
www.tvipopa.ro
e-mail : tvipopa@yahoo.com
cod fiscal: 4446457

Nr.1355 din 14.06.2019


Aprob:
Director,
Marcel Anghel


C A I E T DE S A R C I N I

Pentru furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice la sediul
Teatrului VICTOR ION POPA din Barlad ;

1.DATE GENERALE
1.1.Denumirea proiectului: Modernizare centrala termica. Achizitionare si montare centrala termica.
1.2.Beneficiar : Teatrul VICTOR ION POPA Barlad.
1.3.Amplasament: Str. Republicii nr 268 , municipiul Barlad, judetul Vaslui.
1.4.Obiectivele proiectului:
- furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice (combustibil gaz natural), cu respectarea cerintelor tehnice impuse de normativele, metodologiile si instructiunile in vigoare si cu cerintele minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini.

2.PREZENTAREA PROIECTULUI
2.1.Situatia existenta
Centrala termica functioneaza din anul 2004 si este dotata cu urmatoarele utilaje:
- cazan pardoseala fonta Viadrus G 300-2 bucati, cu caracteristicile:
- Qnom-218 kw, P max.lucru=4barr, T max=950C.
-Vas de expansiune tip Elbi ERE 300-2 bucati, cu caracteristicile:
-V=300l, PS=6barr,PT=9barr, Tmax=-100 +990 C.
Centrala termica este construita si amplasata intr-o cladire special amenajata in curtea interioara a Teatrului VICTOR ION POPA Barlad si nu prezinta riscuri din punct de vedere al sigurantei in functionare si exploatare.

2.2.Situatia propusa
2.2.1.Dezafectarea centralei termice existente
Se va demonta centrala termica existenta formata din doua cazane tip Viadrus G300, racordurile acestora, racorduri electice, boiler, accesorii etc. Demontarea si dezafectarea centralei termice existente se va face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la scoaterea din uz a aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid, gazos cu puteri nominale <= 400kw.
2.2.2.Intocmirea documentatiei tehnice
Furnizorul va prezenta documentatia tehnica a centralelor termice si autorizatia de functionare, in conformitate cu reglementarile in vigoare, inclusiv avizul tehnic de instalare (daca este cazul).
2.2.3.Cerinte tehnice minime obligatorii pentru produse
Centrala termica murala in condensatie utilizand gaze naturale, cu tiraj fortat, pentru pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere.
Echipamente necesare modernizarii

Denumire echipament Nr. buc
Cazan cu condensare 3
Boiler 300 l 1
Statie dedurizare 1
Pompa agent primar preparare A.C.M 1
Pompa circulatie incalzire 1
Vas expansiune 800 l 1
Vas expansiune 30 l 1
Destratificator aer 1

Parametri tehnici
Cazan mural cu condensare
P util min/max la 50/30 C 34,7 – 161,6 Kw;
P util min/max la 80/60 C 31,5 – 152,1 Kw;
pmax 4 barr;
Panou automatizare pornire 3 cazane in cascada si reglarea temperaturii functie
de cea exterioara ;
kit admisie aer , evacuare gaze;
kit racordare hidraulica pentru racordarea in cascada a celor 3 cazane;
distribuitor/collector izolat;
butelie egalizare presiune;
pompa de injectie;
statie neutralizare condens cu pompa cu P 456kw;

Boiler 300 l
Capacitate de stocare 300 l;
T max serpentina 99 C;
T max boiler 60 C;
p max boiler 6 barr;
R el. 2 Kw;

Statie dedurizare
Debit max st 1mc/h;
p lucru 1 – 5 barr;
consum sare 1,5 Kg;

Vas expansiune 800 l
capacitate 800 l;
p max 8 barr;
T lucru 0 – 99 C;
Vas expansiune 30 l
capacitate 30 l
p max 8 barr;
Destratificator
debit 3000 MC/H;

2.2.4.Instalare centrala termica
Centrala termica furnizata se va instala cu respectarea tuturor Prescriptiilor Tehnice in domeniu (PTA1; PT C 9 )
Centrala termica furnizata va fi insotita de urmatoarele documente:
- Cartea centralei termice care trebuie sa contina :
livretul aparatului;
certificate de garantie;
autorizarea functionarii aparatului;
proces verbal de punere in functiune PIF conform PT A1/2010
declaratie de conformitate model PT A1/2010;
manual de utilizare in limba romana;
avizul ISCIR/INSPECT conform legislatiei in vigoare;
Centrala se va monta in locul celei existente.
Se vor avea in vedere si eventualele materiale necesare cuplarii centralei la instalatia interioara existenta, de apa calda si caldura (tevi, racorduri etc.)
Se vor avea in vedere urmatoarele:
verificarea prizelor existente;
montarea de prelungitoare sau extensii (daca este cazul)
Prelungitoarele vor fi astfel amplaste si dimensionate incat sa permita alimentarea cu energie electrica a componentelor centralei. Cablurile de prelungire se vor amplasa aparent pe pereti prin fixare mecanica evitandu-se astfel accidentele sau intreruperile accidentale de energie electrica. Alimentarea se va realiza in asa fel incat sa se previna electrocutarea.
Personalul va trebui sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale beneficiarului, normele de securitate si sanatate in munca precum si apararea impotriva incendiilor, pe toata durata prestarii serviciului, in caz contrar, fiind direct raspunzator de nerspectarea acestora.
Ofertantul este direct raspunzator de eventualele accidente in munca care pot interveni la propriii lucratori in timpul montarii instalatiei si isi asuma obligativitatea de a instiinta ITM-ul in termenul prevazut de legislatia in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Punerea in functiune PIF si instructajul beneficiarului pentru utilizarea in conditii de siguranta vor fi efectuate numai de catre personal autorizat, care va elibera obligatoriu o ,,Autorizatie de functionare a aparatului consumator de gaz combustibil’’si va completa ”Livretul aparatului consumator de gaze combustibile”.

2.3. Managementul securitatii si sanatatii in munca
Finantarea investitiei se face din subventii de la Consiliul Judetean Vaslui, ordonatorul de credite.
La executarea lucrarilor se vor respecta Reglementarile privind legislatia de securitate a muncii, fara insa a se limita :
-Legea nr.53/2005 modificata si completata (Codul muncii);
-Legea nr.319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca;
-H.G. nr.1425/2006-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 modificata si completata de H.G. nr.955/2010;
-H.G. nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in minca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
-H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
-H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la manipularea manuala a maselor;
-H.G. nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
-H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii, care au certificate de conformitate, sunt cumparate cu declaratii de conformitate relative de securitate a muncii si sunt marcate de conforormitate pentru securitatea muncii.

2.4. Masuri de securitatea si prevenirea incendiilor
La executie se vor respecta prevederile P.S.I. specifice lucrarilor din legislatia tehnica in vigoare, astfel:
- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.50/1991 - Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare.
Obligatii ale executantului lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii (conform art.24 din Legea 307/2006):
- sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
- sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
- sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectarii, inainte de punerea in functiune.

3.Alte obligatii minime
Pe parcursul executiei lucrarilor aferente instalarii / montarii si punerii in functiune a centralei termice cat si la finalizarea acestora, furnizorul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe santier deseurile sau lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
Furnizorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice, procedee tehnologice utilizate de lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acestia, in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si a Normativelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul derularii contractului.
In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de furnizor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, conform prevederilor legale, pe care-l va inregistra la ITM de pe raza caruia s-a produs.
Furnizorul trebuie sa utilizeze numai materiale agrementate tehnic de organismele specializate in domeniu.
Se va specifica modelul, marca si producatorul centralei oferite care trebuie sa fie avizata ISCIR conform legislatiei in domeniu.
Furnizorul, dupa intocmirea documentatiei tehnice, va obtine in numele Teatrului VICTOR ION POPA, avizul obligatoriu de instalare a centralei termice pe care a livrat-o si autorizatia de functionare a acesteia. In situatia in care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obtinerea de la autoritatile competente a avizului de instalare si a autorizatiei de functionare acestea vor fi suportate de care autoritatea contractanta, pe baza de documente justificative.
Se vor accepta la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pe numele autoritatii contractante.
Nota 1. Beneficiarul nu pune la dispozitia furnizorului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu, elemente de sustinere si fixare, etc) care ar putea sa fie necesar pentru finalizarea obiectului contractului.
Nota 2. Ofertantul va vizita amplasamentul si daca e cazul, poate face observatii si cere lamuriri, pentru intocmirea unei oferte conform situatiei de teren. Nu se vor deconta lucrari ulterioare rezultate ca urmare a neconcordantelor dintre masuratorile transmise de catre autoritatea contractanta si masuratorile efectuate de catre ofertant sau orice alt tip de neconcordante, riscul apartinand in totalitate ofertantului.

4. Valoarea contractului (estimativa)
Valoarea contractului de lucrari este de 350.000 lei cu TVA, si 294.117 lei fara TVA.
Finantarea investitiei se face din subventie de la Consiliul Judetean Vaslui
5. Durata contractului
Termunul definalizarae a lucrarii este de max. 60 zile calendaristice, de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
In oferta se va preciza exact termenul de livrare, instalare si punere in functiune.
5.1. Modalitati de prezentare a ofertei
1. Autorizatia emisa de ISCIR, valabila la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca este autorizata sa desfasoare activitati privind instalarea, montarea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare privind centralele termice ofertante, conform prescriptiilor tehnice in vigoare (PTA1, PTC9/2010) - in copie - ;
2. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca ofertantul isi desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii in vigoare la nivel national corespunzator domeniului de activitate al ofertantului - in copie - ;
3.Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul), a reprezentantului legal al ofertantului, in care sa se mentioneze partea / partile din contractul de lucrari ce urmeaza sa le subcontacteze - in copie - ;
5.2. Propunerea tehnica
Va respecta si va include cel putin specificatiile /cerintele prevazute in prezentul caiet de sarcini alte materiale necesare efectuarii lucrarii , fitinguri, robineti,garnituri etc.
La sfarsitul lucrarii se va face instruirea personalului beneficiar al lucrarii de modul de functionare si exploatare a centralei termice ;
In eventualitatea defectarii centralei termice in perioada de garantie executantul lucrarii va avigura piesele necesare a fi inlocuite si manopera;
Anexam propunerea de schita de executie a montajului cazanelor ;

6. Modalitati de plata
Plata se va face prin Ordin de plata, in contul bancar al operatorului economic care a efectuat lucrarea, in termen de cel mult 30 de zile de la receptia lucrarii.

7. Receptia
Receptia lucrarii se face la sfarsitul lucrarii si va fi consemnata printr-un proces-verbal incheiat si semnat de reperezentantii autoritatii contractante si a operatorului economic.
Situatiile neconforme vor fi remediate inainte de predarea lucrarii, dar nu mai tarziu de termenul pravazut pentru finalizarea lucrarii.

8. Perioada de garantie
Este de min. trei ani acordata conform legislatiei in vigoare si se ia in calcul de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune.
Ofertantul va pune la dispozitie autoritatii contractante toate materialele de instruire si manualele de utilizare si intretinere a sistemului de incalzire, in limba romana. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si nu sunt uzate moral sau cu defectiuni tehnice.
Receptia cantitativa si calitativa se va face la locul de livrare si instalare mentionat de catre beneficiar, unde, dupa verificarea configuratiei, a cantitatilor si functionalitatii, se va intocmi proces-verbal de receptie, conform cerintelor contractante.

9. Anexe

Intocmit,
Sef sectie
Bighiu MacelCONTRACT EXECUȚIE

Teatrul VICTOR ION POPA
Str. Republicii 268, cod 731062
Tel./fax:0235/421810-412813
www.tvipopa.ro
e-mail :tvipopa@yahoo.com
cod fiscal: 4446457
Nr-------------------din---------------------


CONTRACT DE LUCRARI

Nr...................data.........................


1. Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a īncheiat prezentul contract de achiziție publica de servicii,

īntre

Teatrul VICTOR ION POPA, cu sediul in loc. Bārlad, str. Republicii, nr. 268, cod postal 731062, Județul Vaslui, telefon/fax 0235/421810, cod fiscal 4446457, reprezentat prin Anghel Marcel, director si Irimia Laurenta, contabil-sef, īn calitate de achizitor, pe de o parte,
si

.........................(denumirea operatorului economic) cu sediul īn loc...................., str......................, tel/fax:......................., număr de īnmatriculare.................cod fiscal.................cont..........................deschis la Trezoreria................., reprezentată prin domnul.......................avānd funcţia de......................... īn calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite īn prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, īn baza contractului, pentru īndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse īn anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza īn legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul īncheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, īndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - Īn prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzānd şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul ZI sau ZILE sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică īn mod diferit.
3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la īntregul contract .


Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. – Obiectul contractului de lucrari: lucrari de instalare si punere in functiune centrală termica la Teatrului VICTOR ION POPA Barlad.CPV:45331100-7;CPV39715210-2; CPV44115200-1.
4.2. - Executantul se obligă să execute lucrarile prevazute in caietul de sarcini īn perioada convenita si īn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, conform prevederilor din oferta tehnica.
4.3. – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru indeplinirea contractului de lucrari.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru īndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform centralizatorului de preturi, este de .............. lei, la care se adauga ........... lei TVA., respectiv ............. lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este este de 60 de zile de la data semnarii acestuia, in baza acordului stabilit. Demararea lucrarilor va fi in termen de trei zile de la data emiterii ordinului de incepere.

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului īncepe dupa emiterea comenzii de incepere de catre achizitor.

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnica;
b) propunerea financiara;
c) caiet de sarcini;
d) graficul de indeplinire a contractului;
e) angajamentul ferm din partea unui tert, daca este cazul
d) acte aditionale, daca exista
f) formulare.

9. Obligatiile principale ale executantului
9.1. - Executantul se obliga sa execute lucrarile in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, standardelor, normativelor si legislatiei in vigoare, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in solicitarea achizitorului, prevaleaza cerintele achizitorului.
9.3. (1) Executantul se obliga sa execute lucrarile pe durata prevazuta la art. 6.1.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in carea necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract se se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitate, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(5) In cazul in care, pe parcursul executie lucrarii, survine o eroare in pozitia cotelor, dimensiunilor sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.
(6) Executantul are obligatia de a remedia viciile ascunse, pe parcursul executiei lucrarii.
(7) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipsamentelor si instalatiior care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
(8) Pe parcursul executiei lucrarii, executantu are obligatia:
i) de a evita pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,care nu mai sunt necesare.
9.4. - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni īn justitie, ce rezulta din īncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci īnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau īn legatura cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei īn care o astfel de īncalcare rezulta din respectarea solicitarii achizitorului.
9.5. – (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati impreuna cu prestatorul (asociati, subcontactori etc), in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii īn muncă si Hotărārii nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractelor.

9.6. Conflictul de interese
i) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot apărea īn mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut īn timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat īn scris Autoriţăţii Contractante, īn termen de 3 zile de la apariţia acestuia.
ii) Achizitorul īşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Executantulse va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află īntr-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va īnlocui, īn 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte īntr-o astfel de situaţie.
iii) Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Īn cazul īn care Executantul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide īncetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractul de lucrari, īn condiţiile prevăzute la art. 11.3 din prezentul contract.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate īn termenul convenit.
10.2. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile de la primireafacturii.
10.3. - Plata lucrarilor executate poate fi efectuată după receptie.
10.4. - Nu se deconteaza alte cheltuieli (transport, diurna, cazare, masa etc.).
10.5. -Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara palta, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea lucrarii;
c) caile de acces in incinta institutiei;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului lucrarii.
10.6. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia execunatului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11. Sanctiuni pentru neīndeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, stabilita la 0,04% pe zi de intirziere.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, stabilita la 0,04% pe zi de intirziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute īn prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese. Prezentul pact comisoriu īşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
11.4 - Achizitorul īşi rezervă dreptul de a renunţa oricānd la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului īmpotriva acestuia, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. Īn acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pāna la data denunţării unilaterale a contractului.
11.5 - Partile declara in mod expres ca accepta clauzele indicate la 11.3 si 11.4.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. - Prestaorul ofera garantie 24 de luni de la predarea lucrarii, in condiile de exploatare normala (normativ PE016/94), obligandu-se sa remedieze pe cheltuiala sa defectiunile aparute prin vicii ascunse de executie.

13. Alte responsabilitati ale executantului
13.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute īn contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si īn conformitate cu propunerea sa tehnica.
13.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor īn conformitate cu graficul de executie convenit. Totodata, este raspunzator atīt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut īn propunerea tehnica si pe care le considera necesare īndeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din solicitare.
15.2. - Verificarile vor fi efectuate īn conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, īn scris, executantului identitatea reprezentantilor sai īmputerniciti pentru acest scop.
15.3. - Operaţiunile recepţiei implică:
- identificarea lucrarilor executate;
- verificarea respectării condiţiilor de executie conform specificaţiilor solicitate;
- constatarea eventualelor deficienţe.
15.4.- Procesul- verbal de recepţie a lucrarilor executate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

16. Incepere, finalizare, īntīrzieri, sistare
16.1. (1) Executantul are obligatia de a īncepe executia lucrarilor īn timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului .
(2) In cazul īn care executantul sufera īntīrzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate īn exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de executie a lucrarilor; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
16.2. (1) Lucrarile executate īn baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata īntr-o perioada stabilita īn graficul de prestare trebuie finalizate īn termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data īnceperii executiei lucararilor.
(2) In cazul īn care:
i) orice motive de īntīrziere, ce nu se datoreaza executantului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decīt prin īncalcarea contractului de catre executant,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de executarea a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executie si vor semna un act aditional.
16.3. Daca pe parcursul īndeplinirii contractului executantul nu respecta graficul de executie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, īn timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de executie asumate īn graficul de executie a a lucrarilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.4. - In afara cazului īn care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice īntīrziere īn īndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executatului sunt tarifele declarate īn propunerea financiara, anexa la contract.
17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.

18. Amendamente
18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata īndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai īn cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data īncheierii contractului.

19. Subcontractanti
19.1. Executantul are obligatia, īn cazul īn care subcontracteaza parti din contract, de a īncheia contracte cu subcontractantii desemnati, īn aceleasi conditii īn care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la īncheierea contractului toate contractele īncheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele īncheiate cu acestia se constituie īn anexe la contract.
19.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul īn care īndeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul īn care isi īndeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi īndeplinesc partea lor din contract.
19.4. Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a īndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

20. Cesiunea
20.1 Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract, obligatiile născute rămānānd īn sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
20.2 Executantul poate cesiona dreptul său de a īncasa contravaloarea serviciilor prestate, īn condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3 Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al achizitorului, cu respectarea prevederilor art. 6^1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarearea surselor derulate prin trezoreria statului.
20.4 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni īn condiţiile prevazute la 20.2 si

21. Īncetarea contractului
21.1 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, īn oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitāndu-se la acestea
a) Executantul nu execută lucrarile īn conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract;
b) Executantul refuză sau omite să aducă la īndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat.
c) Executantul cesionează Contractul de lucrari sau subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
d) Executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a īncheiat o īnţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află īntr-o situaţie asemănătoare rezultānd dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;
e) Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune īn legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărāre judecătorească definitivă;
f) Executantul se află īn culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul īl poate justifica;
g) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepţia situaţiei īn care asemenea modificări sunt īnregistrate īntr-un act adiţional la prezentul Contract;
h) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să īmpiedice executarea Contractului de lucrari;
i) Achizitorul poate desfăşura singură activităţile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuială proprie a Executantului. Răspunderea Executantului pentru īntārzieri īn execuţia contractului īncetează imediat cānd Achizitorul reziliază contractele fără a afecta răspunderea deja materializată.
21.2 - Oricare dintre părţi īncalcă prevederile Contractului de lucrari prin neīndeplinirea unei/unor obligaţii care īi revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciată prin īncălcare (după caz, Achizitorul sau Executantul) va fi īndreptăţită la următoarele remedii:
a) despăgubiri; şi/sau
b) rezilierea Contractului de lucrari.
21.3 - Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale; sau
b) Penalităţi contractuale.
21.4 - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea Contractului de lucrari īn conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de lucrari.
21.5 - Suspendarea Contractului de lucrari
a) Īn cazul īn care executarea Contractului de lucrari este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea Contractului de lucrari.
b) Īn cazul īn care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
21.6 - Īncetarea Contractului de lucrari din iniţiativa Executantului :
1. Īn urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, Executantul poate rezilia prezentul contract dacă Achizitorul:
a) nu īşi īndeplineşte obligaţia de plată către Executant a sumelor datorate acestuia, după expirarea termenului limită prevăzut la art. 10 din prezentul contract.
b) nu īşi īndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată īn mod repetat;
c) suspendă derularea serviciilor pentru mai mult de 90 zile pentru motive nespecificate īn Contractul de lucrari, sau independente de culpa Executantului;
2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Executantului dobāndit īn temeiul Contractului de lucrari.
3. Īn eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate īn baza Contractului de lucrari a valorii contractului specificată la art. 5 din prezentul Contract de lucrari.
21.7– Partile declara in mod expres ca accepta clauzele indicate la 21.1.

22. Forta majora
22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de īndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada īn care aceasta actioneaza.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata īn perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si īn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care īi stau la dispozitie īn vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti īncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neīntelegere sau disputa care se poate ivi īntre ei īn cadrul sau īn legatura cu īndeplinirea contractului.
23.2. - Daca, dupa 15 zile de la īnceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve īn mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
23.3. - Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate īn cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează īn primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului īn circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la īndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa īn scris.
(2) Orice document scris trebuie īnregistrat atīt īn momentul transmiterii, cat si īn momentul primirii.


25.2. - Comunicarile īntre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii īn scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27. Egalitatea de sanse
27.1. – (1) In executarea contractului de lucrari, executantul va ţine cont de obligaţiile referitoare la respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament, īn cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.
(2) Prestatorul se obliga sa asigure respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament, īn cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe sex, origine etnica sau rasiala, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala etc.

28. Dispozitii finale
28.1 - Contractul s-a īncheiat īn baza Ofertei din SICAP nr........... din ............

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare, trei exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.

Achizitor, Executant,
Teatrul VICTOR ION POPA Barlad (se va trece numele operatorului economic)


Director,
Anghel MarcelContabil-sef,
Irimia LaurentaConsilier juridic,
Dragusanu MonicaListă funcții 2

Listă funcții 1