istoricrepertoriuartistiprogramnoutatibilete&contact
 

 
 

Home » Noutati

CONCURS OCUPARE POSTURI

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant din cadrul sectorului bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014,
TEATRUL “VICTOR ION POPA” BARLAD organizeaza, in perioada 29.08.2018 - 22.09.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi din statul de functii, posturi de executie cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, posturi vacante in actuala structura organizatorica:

1. Compartimentul Productie:
- manuitor decor, treapta profesionala I, studii M / G -1 post;
- croitor, treapta profesionala I, studii M / G -2 posturi.

2. Compartiment financiar-Contabilitate si administrativ
- paznic - studii M / G - 1post

Concursul va avea loc la sediul Teatrului ”V.I.Popa” astfel:
--- Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Teatrului ”V.I.Popa” pana la data de 12.09.2018 inclusiv, ora 1400 ;
--- Selectia dosarelor de inscriere se va face in data de 14.09.2018;
--- Proba scrisa / practica - in data de 19.09.2018, ora 11,00 - proba eliminatorie;
(Proba scrisa pentru posturile de manuitor decor si paznic. Proba practica pentru posturile de croitor)
--- Interviul - in data de 21.09.2018, ora 11,00
--- Rezultatul final se va afisa pe data de 22.09.2018.

Conditii speciale de participare la concurs:

Pentru postul de manuitor decor:
--- Studii generale / medii absolvite cu diploma de scoala profesionala sau diploma de bacalaureat.
--- Vechime in munca - minim 6 ani pentru manuitor dcor.

Pentru posturile de croitor:
--- Studii generale / medii de specialitate absolvite cu diploma de scoala profesionala sau diploma de bacalaureat.

Pentru postul de paznic:
--- Studii generale / medii absolvite cu diploma
--- Atestat de paza
--- Vechime in munca - minim 3 ani.

In vederea participarii la examen, dosarul de inscriere va contine, in mod obligatoriu:
- Cerere de inscriere la concurs;
- Copie act de identitate;
- Curriculum vitae;
- Copii ale diplomelor de studii;
- Copii dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele conditii generale:
- are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de incriere se vor prezenta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii despre bibliografia stabilita pentru concurs si conditiile de participare le puteti obtine zilnic, intre orele 9,00 - 15,00 la sediul teatrului, biroul juridic sau la nr. telefon 0235/421810.

Director,
Marcel Anghel