istoricrepertoriuartistiprogramnoutatibilete&contact
 

 
 

Home » Noutati

ANUNȚ CONCURS și BIBLIOGRAFIA NECESARĂ

Anunț concurs ocupare posturi

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286 / 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant din cadrul sectorului bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr.1027 /2014

TEATRUL ”VICTOR ION POPA” BÂRLAD

organizează, în perioada 28.09.2017 - 27.10.2017, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din statul de funcții, posturi de execuție cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, posturi vacante în actuala structură organizatorică:
1. Compartimentul Producție:
- mânuitor decor, treapta profesională I - studii G / M -2 posturi;
- tâmplar, treapta profesionala I - studii G / M -1 post.
2. Compartiment Financiar - Contabilitate și Administrativ
- portar - studii G / M - 2posturi.

Concursul va avea loc la sediul Teatrului ”V. I. Popa”, astfel:
- Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Teatrului ”V. I. Popa” până la data de 12.10.2017 inclusiv, ora 14,00 ;
- Selecția dosarelor de înscriere se va face în data de 16.10.2017;
- Proba scrisa - în data de 23.10.2017, ora 11,00 - probă eliminatorie;
- Interviul - în data de 25.10.2017, ora 11,00
- Rezultatul final se va afișa pe data de 27.10.2017.

Condiții speciale de participare la concurs:
Pentru posturile de la Compartimentul Producție
- Studii generale / medii de specialitate mecanică absolvite cu diploma de școală profesională sau diploma de bacalaureat.
- Vechime în munca minim 5 ani pentru mânuitor decor și 5 ani vechime în profesie pentru postul de tâmplar.

Pentru posturile de portar:
- Atestat de pază
- Vechime în muncă minim 3 ani.

În vederea participării la examen, dosarul de înscriere va conține, în mod obligatoriu:
- Cerere de înscriere la concurs;
- Copie act de identitate;
- Curriculum vitae;
- Copii ale diplomelor de studii;
- Copii după carnetul de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate.

Persoana / candidatul care dorește să participe la concurs trebuie să îndeplinească și următoarele condiții generale:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- îndeplinește condițiile de studii și cele specifice pentru ocuparea funcției;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri, a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Relații despre bibliografia stabilită pentru concurs și condițiile de participare le puteți obține zilnic, între orele 09,00 -15,00, la sediul teatrului, biroul juridic, sau la nr. de telefon 0235 / 421810.

____________________________________________

Tematica si bibliografia

1. Pentru postul de mânuitor decor și tâmplar:
- ”Tehnica în teatru”, de Stelian Cărbunaru;
- Legea nr. 319 / 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- Legea 307 / 2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

2. Pentru postul de portar:
- Legea nr. 333 / 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- Legea nr. 319 / 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- Legea 307 / 2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor.


Director,
Marcel Anghel