istoricrepertoriuartistiprogramnoutatibilete&contact
 


 
 

Home » Comunicate / Mesaje

ANUNȚ CONCURS și BIBLIOGRAFIA NECESARĂ

Anunț concurs pentru ocupare post


In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant din cadrul sectorului bugetar plătit din fonduri publice, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014
Teatrul VICTOR ION POPA, BARLAD

organizeaza, in perioada 12.09.2019-07.10.2019, concurs pentru ocuparea postului de regizor tehnic, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Productie, post de executie cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, post vacant in actuala structura organizatorica, la pozitia 26.
Concursul va avea loc la sediul Teatrului VIPOPA astfel:
- Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Teatrului VIPOPA pana la data de 27.09.2019 inclusiv, ora 14,00 ;
- Selectia dosarelor de inscriere se va face in data de 30.09.2019;
- Proba scrisa - in data de 04.10.2019, ora 11,00 , proba eliminatorie;
- Interviul - in data de 07.10.2019, ora 11,00
- Rezultatul final se va afisa pe data de 09.10.2019.

Conditii speciale de participare la concurs:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, specialitatea mecanica.
- Vechime in munca minim 10ani in specialitate.

In vederea participarii la examen, dosarul de inscriere va contine in mod obligatoriu:
- Cerere de inscriere la concurs;
- Copie act de identitate;
- Curriculum vitae;
- Copii ale diplomelor de studii;
- Copii dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate.


Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele conditii generale:
- are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau înlegatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Copiile actelor solicitate pentru dosarul de încriere se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.
Relatii despre bibliografia stabilită pentru concurs și condițiile de participare le puteți obține zilnic, intre orele 900 -1500 la sediul teatrului, biroul juridic sau la nr. telefon 0235/421810.


Director,
Marcel Anghel

_____________________________________________

Anexa la anuntul de concurs pentru postul de regizor tehnic, treapta profesionala I


T E M A T I C Ă

- Cunoasterea amanuntita a componentelor decorului si elementelor de recuzita din piesele stagiunii;
- Verificarea plantarii decorurilor si recuzitei pe scena de spectacole conform caietului de regie
- Cunoasterea mecanismelor de scena si modul de functionare al acestora;
- Completarea condicii de spectacol si repetitii
- Intocmirea, cu propunerea conducerii, a planului saptamanal de repetitii si spectacole;
- Colaborarea cu regizorul artistic si scenograful piesei care se transpune scenic in ceea ce priveste montarea decorurilor, a efectelor luminoase si sonore in functie de spatiu si accesoriile de care se dispun ;
- Pregatirea unei deplasari cu spectacolele institutiei;
- Raspunderea fata de patrimoniul institutiei;
- Cunoasterea legislatiei privind protectia muncii specifice locului de munca si respectarea acesteia;
- Cunoasterea legislatiei de aparare impotriva incendiilor si respectarea acesteia;


B I B L I O G R A F I E

1. Tehnica in teatru - ghid pentru regizorul tehnic - S. Carbunaru /1988;
2 .OG 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte , precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. L477/2004 Codul de Conduita al personalului contractual din institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. L307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. L319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca si Normele metodologice de aplicare a acestora cu modificarile si completarile ulterioare;Director,
Marcel Anghel